Updating Basket....

Visit the RSCM website Sign In
0 Items

BASKET SUMMARY

There are currently no items added to the basket
Sign In
0 Items

BASKET SUMMARY

There are currently no items added to the basket

Harper: Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist (full)

Mixed Voices (SATB+)

Harper: Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist (full)

Mixed Voices (SATB+)

This item is in stock and will be dispatched within 48 hours.

More than 50 units in stock.

Choral leaflet

£4.45

Publisher: RSCM Press
ISBN: C0429

Gosodiad dwyieithog llawn

Mae Cymun y Cymry/ The Welsh Eucharist yn peri bod modd canu’r testunau Cymraeg a

Saesneg i’r un gerddoriaeth, ac yn cyfleu naws yn y ddwy iaith. Mae modd mynd mor bell â

defnyddio’r ddwy iaith ar y pryd.

Gosodiad dwbl

Y mae dau osodiad o bob testun (e.e. Kyrie I, Kyrie II). Yn y gosodiad cyntaf, ceir cyfeiliant

annibynnol ar y llawfwrdd; yn yr ail osodiad, mae’r lleisiau a’r cyfeiliant yn defnyddio’r un

gerddoriaeth. Yn Gloria II, aralleiriad ar gân yw’r testun. Y mae’n dderbyniol cymysgu eitemau o

osodiadau I a II, ar gyfer anghenion lleol.

Darnau i’r llais

Mae modd canu’r holl gerddoriaeth mewn unsain i gyfeiliant. Gellir canu ail osodiad pob testun

yn ddigyfeiliant mewn unsain, neu mewn dau, tri neu bedwar llais (ac eithrio am Gloria II).

Cyfeiliant

Ysgrifennir y cyfeiliant i lawfwrdd. Mae modd addasu hwn i’r delyn neu ensemble offerynnol.

Hefyd, trwy ddarparu symbolau cordiau gellir datblygu cyfeiliant byrfyfyr.

Argraffiadau

Yn ychwanegol at argraffiad cerddoriaeth lawn, fe geir argraffiad gyda llinell yr alaw a symbolau

cordiau yn unig. Mae fersiwn yr alaw ar gael hefyd ar CD-ROM, fel bod modd rhoi cerddoriaeth

pob symudiad unigol i mewn i lyfr gwasanaeth y plwyf lleol.

 

A fully bilingual setting

Cymun y Cymry / The Welsh Eucharist enables both Welsh and English texts to be sung to the

same music, allowing for the nuances of both languages. Both languages can even be used

simultaneously.

A double setting

There are two settings of each text (e.g. Kyrie I, Kyrie II). In the first setting there is an

independent keyboard accompaniment; in the second setting voices and accompaniment use the

same music. In Gloria II, the text is a metrical paraphrase.

Voice parts

All of the music can be sung in unison with accompaniment. The second setting of each text can

be sung unaccompanied in unison, or in two, three or four parts (except Gloria II).

Accompaniments

The accompaniment is written out for keyboard. This can be adapted for harp or for instrumental

ensemble. In addition, the provision of chord symbols enables an improvised accompaniment to

be developed.

Editions

In addition to a full music edition, there is an edition with melody line and chord symbols only.

This melody version is also available on CD-ROM, so that the music of each individual

movement can be inserted into a local parish service book.