Page 16 - Parry Songs of Farewell
P. 16

16 Parry: Songs of Farewell
3. Never weather-beaten sail
Words: Thomas Campion (1567–1620)
[With movement, but not too fast]
œ œ
Music: C. Hubert H. Parry (1848–1918) edited by Jeremy Dibble
˙ dim.
wea ∑ ther ∑bea ∑ten
SOPRANO 2 & 4 ˙ œ œ œ œ œ œ
q = 100
° p j
œœ.œJ
 SOPRANO1 &4 œ.œœœ
œ ˙.œœ œ
         Ne ∑ver p
sail
more
will ∑ing bent to shore,
Ne ∑ver dim.
     œœœœœœœœ œœ
Ne ∑ver wea∑ther ∑ bea ∑ten sail more will ∑ ing bent to shore, Ne ∑ver
  p
dim.
 ALTO&4 œœ ˙œœœ
    œœ œœœœ ˙
 œœœ
Ne∑ver wea∑ther ∑bea∑ten sailmorewill∑ing bent to p
shore,
Ne∑ver dim.
     TENOR
BASS
4œœœœœœœœ˙œœ˙œ &4 œ. J œ œ
  ‹
Ne∑ver wea ∑ther∑bea∑ten sailmorewill∑ing bent to shore, p
Ne∑ver
  œ.˙œ ?4œœJ . dim.
     ¢
4
œ œ œ ˙ œ œJ œ œ œ ˙
 Ne ∑ver q = 100
wea ∑ thejr ∑bea ∑ten
sail more
will ∑ ing bent to j shore,
Ne ∑ver
& 4
œ
œœ
 ? 4 œ 4
œ œ
p
œ. œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ
œ
 œ. œJ œ. œ
 ˙.
œ œ œ œ
œ ˙
œ œ
˙
œ
œ
œ. œ œ œ œ œ
œœ
œ
 ˙œ. œJ œ œ
˙
œ
œ œœ œœ
dim.
œ
œ œœ
 œ ˙
˙ ˙
   PIANO
(for rehearsal only)
   °j
&œœ˙ œ jÓÓ#œ
5
espress.
p
 œ.œ
.œ #œ
tir ∑ ed pil∑grim’s limbs af ∑ fect ∑ ed slum ∑ ber more, Than
espress.
      œœ.˙ œ
 jjœœœ œ
œœœ˙œ œ #œ
p
my
 .
&œœ˙œ .#œ#œ
   œ
tir ∑ ed pil ∑ grim’slimbs af ∑fect ∑ ed slum ∑ber more, Than my wea ∑ ried &espress.j Œœœ Œ ∑
œ
     œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
tir ∑ ed pil∑grim’s limbs af ∑ fect ∑ ed slum∑ber more, espress.
p
 œœœ œ œ#œœ. #œ &œœŒ #˙Œ#œ
œ
   ‹
tir ∑ ed pil∑grim’s limbs af ∑ fect ∑ ed slum∑ber more, Than my wea ∑ espress.
œœœ
 ?œ.œJœœ˙.œœw ∑
     œ
tir ∑ edj pil∑grim’s limbs af ∑ fect ∑ ed slum∑ber
 ¢œ
œ
 j
more,
& œ. œ œ œ œ˙
œ. œ œ œ
espress.
? œ œ œJ .
 œ
œ œœ
œ
 ˙. œ œ œ œ œ
œŒ
œ
˙. œ
œ
œ
œ œ œ.
œ #œ
œ œœœ
 ˙œ ˙.
#œ Œ
Πw
#˙.
p
#œ œ œœœ œ
 œ
#œ #œ
œ
œ œ
œ #œ œ
œ œ
œ
      © Copyright 2017 The Royal School of Church Music.
   14   15   16   17   18