Page 18 - Parry Songs of Farewell
P. 18

18
Parry: Songs of Farewell
20
 °
œœœœ
œœ˙. œ œœœ
& œ œ œ œ œ œ b˙ œ
          œœœœ
œ
  ∑ ly, &œ. j
sweet ∑est Lord, come quick∑ly, sweet ∑est Lord,andtake my soul to
ŒÓŒŒ œœ
     œ
quick ∑ ly, sweet∑est Lord, come quick ∑ ly, come quick∑ly, come &p ŒŒœ
œwœœœœœœ
    ˙œœœœœ œœœœ œœœœ
œ>˙œ
O come quick ∑ ly, sweet∑est Lord, come quick∑ly, and take mysoul to
p
>
&Ó œœœœœœœœœœœœœ˙œœœ˙œ
‹
       O come quick ∑ ly, sweet∑est Lord, and take my soul to ?œ
  œ œ œ .œJ ¢ œœœ
    ˙˙œ˙œœœœœœ
   quick
∑
ly,
sweet ∑est Lord, and take my soul, take my
soul to
  b
  . œ œ œ &œJœ
 œœœœ œœœ
?œœ ˙
œ
œœ ˙
 œ
˙. œœœœœ wœ
œœœœœœ œ œœ˙
  œœœœœœ
œœ
œœ œœœœ
˙
 œ œ
 œœ œœ
œ
˙
œ
œ
œ œ œ
 œ œ
œ
œ
 ˙œœœœ œœ œœœ
 œ˙œJ
œ œ.
œ
œ
      25
allarg. f
rit. e dim.
  & ˙œœ œœœœœ
°œ˙œœœ˙œœ œœœœœœ
       rest,come quick∑ly, sweet ∑ est Lord, and take my soul, my
allarg.
rit. e dim. p &ŒœœŒœœœœœœŒ
soul to
 f
      œœœ˙œœœœœ
quick∑ly, come quick∑ly, and take my soul, take  my soul to
allarg. j
& œœœ.#œœœnœœœ
œœœ
rest, and take my soul to rest, and take my
  f rit. e dim.
œ ˙.œœœœœ
        allarg.
f
soul, and take my soul to
rit. e dim.
&œœœœœ.œJ˙ Œœ˙ œœœœœœœœœ œ
       ‹ rest, and take my soul to rest, and take, and take my soul to f allarg. rit. e dim.
  ?w Œœœœœœœ œœœ˙ œœ
      ¢œœ rest, come quick ∑ly, sweet∑est Lord, and take my soul to
 allarg.
rit. e dim.
 &œ œœ
œ
p
 ? œw œ œ
œ
œ œœœ
œ
œ
˙ #œ œ œ œ œ
œ œœ œœ
 œŒ. œj˙
œ
œ
œ
nœ
˙œœœ œœœ
œœ œ
 f
œ
œ œ
˙œ
œ
 œ
œ˙
˙œ .
œ œ œ œ œ œœœ
˙
 œœ œœœœ œ œ œ œœ œ
 ˙œ œ œ
œ œœ
œ
       
   16   17   18   19   20