Page 21 - Parry Songs of Farewell
P. 21

 48
3. Never weather-beaten sail 21
a tempo
dim. e rit. dolce >
 &œ
°
&wœœœ
œ˙œœœœœ œ˙
    beams the bless ∑ ed on ∑ ly see: O comequick ∑
wœ
      œ
dim. e rit. a tempŒo dolce wœœ
 bless ∑ ∑ ed on∑ly see:
œ
Ocome
Œ
p dolce œnœ
 &Œ œ
whose
œ œœœ#œœ œœ
dim. e rit. a tempo
      œ
œ œœœ
  beams the bless
∑ ed
∑
on ∑ ly see:
dim. e rit. a tempo
˙.
 &œœœœœ ˙
‹ shines; whose beams the bless
œœœœœ œœ#œ œ w
      ?œ
¢
dim. e rit.
œ #œ œ œœœœœœ œœ˙
ed on ∑ ly see:
a tempo
      whose beams the bless ∑ ed on ∑ ly see: O come
œ &œœœœ
? œ
˙
œ
 œ œ
 œ œ
œ œ
œ œ
œ
œœ œ œ #œ œ
˙œ
œ
œ
œ
œ
  œ
œ
œ
œ
 wœ
œœ
œ
œ
dim. e rit.
#œ œœœ œ
œ
œ
œ
  ˙ œ
œœ
œ
a tempo dolce
nœ
wœ ˙
      52
œ
p
  &œœœœ
°
&œ. j œœ
quick ∑ ly, glo ∑ rious Lord, come quick ∑ ly, come & dolce Œ Œ
    œœœœœ œ
œœ˙. œ œ
 œœœœ
 ∑ ly, glo ∑ rious Lord, come quick∑ly, glo ∑ rious Lord, and raise my
ŒÓŒ œwœœœœ
        ˙ œœœœœ œ œ œœœ
 œ>˙œ
O come quick ∑ ly, glo ∑ rious Lord, come quick ∑ly, dolce
and
 &Ó œœœœœœœœœœœœœ˙œœ
   ‹
O come quick ∑ ly, glo∑rious Lord, and raise my
 ?˙ œœ
˙ œœœ˙ œœœœ œ
¢œ
quick ∑ ly, glo ∑ rious  Lord,  come quick ∑ ly, glo ∑rious Lord, and
      . œœ œ &œJœ
 œœœœœœœ
?œœ
˙
˙
œ
œœ
 œ
˙. œœœœœ
wœ
œœœœœœ œ œœ˙
  œœœœœœ
˙
œœœ
 œœ œœœœ
 œœ
œ
œœ
œ
p
˙
œ
œ œœ
œ
œ
 œ
      
   19   20   21   22   23