Page 25 - Parry Songs of Farewell
P. 25

4. There is an old belief 25 &ÓŒ#œ.J ˙.œ˙
°# œœ
œœ ˙. œ
10
mf
        Be∑yond the sphere of Time and Sin, &œ#œœœœ.œJ˙ Ó Ó Œœnœœœ#œ
#
and Fate’s
 mf
Be ∑ yond the sphere of &# j Ó Œmf #œ#œ#œœ jnw
  - yond the sphere of Time and Sin,
  œ. œ˙ œ œ. œ
Time and Sin, Be ∑ yond the sphere of Time and Sin, #mf mfœ
 Ó Œœœ#œœ.œJ#œ#œ˙ Œœ#œœ œ
Be ∑yond the sphere of Time and Sin, Be ∑ yond the sphere of
 &
‹
of Time and
    œ.
?# mfœw ˙
J
œJ Œ
œ˙.œ. œ
˙
    Time and Sin, Be ∑ yond the sphere
?#
¢ . œ. œJ
j Be ∑yond the sphere of #.#˙#
J
œœœœ #œ. nœ#œœœœ
w ˙Œ#œœ˙#˙ œ
mf
     #
˙. °&# ˙
Time and
 &JŒ.
w .
œ˙ œJ
 œœœœ œœœ
œ.
?#œ. œj˙.œœ#œ
 œ œ j #œ #œ œ
#œ ##œ
œ. w ˙
˙œœ œ
œ œ ˙.
œ
œ œ
  œ. œ
n˙. œJ nœw œ
Œ œ #œ #˙ œ. œ ˙ ˙
 œ œ. œ œ œ œ
œ œ
      13
p dolce
     ˙œ
œ
œ
  con ∑ trol, &œ.#œ˙n˙œ˙Œœ˙. œœ
Se ∑rene in change p dolce
∑ less œ
#j
#Time and Sin and Fate’s con ∑ trol, Se ∑ rene p dolce in change ∑less
    œ
 ӌӌŒ
&˙ &# œ
˙ œ
œ œ#œ
˙œ
˙.
    and Fate’s con ∑ trol, Se ∑rene j p dolce œ
#œœ#œ w Œœ #œ ˙ .Jœ.œ œœ
     ‹ Time and Sin and Fate’s con∑trol,
˙ œ. p dolce
Se ∑ rene in change∑less prime, ?#˙. œ j ˙ w ˙
     Sin and Fate’s conj ∑trol, Se ∑ rene in
?# w ¢œ˙
 #˙ œ. Ó ∑
    #Sin and # Fate’s con∑trol, n # ˙.
 œ
& ˙ . #œ ˙ n˙
J
œ œ
˙
j
 ?#˙ #œ œ #œ #˙œ œ
œ. ˙J ..
˙
#œ Œ
œ
˙
wœ.
œ. ˙
˙
œ œ˙
 œ ˙. œ œ
œ œœ
p dolce
œ
œœœœœœœ
˙ ˙. œ œ œ
 œ
œ œ #œ œ w
œ œ
 ˙ ˙
    J
  
   23   24   25   26   27