Page 26 - Parry Songs of Farewell
P. 26

26 Parry: Songs of Farewell
°# &w
16
       ˙#œ˙ œ œ˙ ˙.œœ
  prime
of bo ∑dy and of
œœœœœœœ œ#œ œœœ ˙
soul, Se∑rene
in
œ
&# œ œ #œ
œ#œœ˙
Œ
      # prime, ŒÓŒ
less prime,
in change ∑ less prime, in change ∑ less prime, in change ∑less
Se ∑
˙œœœ œ
in change ∑ less prime, Se ∑ rene in change
#œ œ œœ#œ˙. #œœœ
&
œœ˙œ
#
∑
      [p] #œ œ &ÓÓÓŒœœœœœ
     ‹
in change ∑ less prime, Se ∑ œ.œ˙œ ˙wÓ
J #œ œœ ?# ˙
     change ∑less prime ?#
p
of bo ∑ dy and of soul,
 œ
¢ÓÓ ˙ œ#œnœ˙ œ#œœnœ
   #
Se ∑ rene
inchange
˙
∑ less prime,
Tempo
 &wœœ
#œ ˙œ
 ?#Œ#œ œ œœ#œ œ.œ˙ œ
œœœœœœ
 ˙J ˙
 #œ œ ˙ œ œœ
œ
œ ˙ œ ˙œ
œ #œ ˙ nœ œ œ œ ˙
œ Ó˙
 ˙.#œ ˙ œ œ œ œœ
œ
œ #œ œ œ œ
w
œ#œ nœ
 œ
œœ ˙
       °#œ
&œJœ˙œœ œ ˙ ˙2
19
U
&#œ œ ˙ ˙2
dim. e rit. f .#œ>#œ U
     œ
pp
œ˙ œ
change ∑ less prime, in change∑less prime of bo ∑dy and of soul. That
#
˙œœ
#œœ#œ ŒÓ Œ ˙
#- rene in change∑less prime of bo ∑dy and of soul. That
pp f
pp f
œ
w
   œ
w
 Œ #œ #œ. œ
U
 ˙ œ ˙.
& #œ J œœ
nœ
˙w
˙2
   ˙
- rene,
of soul. That
prime, Se∑rene in change∑less prime of bo ∑dy and
#˙ œJ[pp] œJ
œ œ#œ w˙2
œ#œ . Œ Œ œ œ#œ       #œ. œU &.œ2
f
     ‹
in change ∑ less prime of bo ∑ dy and of soul. That
p#œ#œ#œ Jœœ œ œ.œ ˙
 ˙. [ pp ]
f˙ ?#Œœœ œ ŒUw2
   2 ?#œœ˙. œ Uf˙2
2
Tempo
Se ∑ rene p #œ
in change ∑ less prime of bo ∑dy and of soul. That
#œ œœ
 #œ
[ pp ]
¢ œ œ. œJ ˙ ˙ w
   Se ∑j rene  in change ∑ less prime of bo ∑dy and of soul. That
# œ #œ # œ. œ dim. e rit. J U
&#œ#œœ#œ œœ˙˙ 2 œœœ˙œ˙. œœ
 .
J œœ#œœ.œw˙
œœ˙œœ ˙2
   œ œœ nœ#œœ
˙. ŒŒœ j
pp
˙
˙w
f
œœ˙.œ.œœ U˙ #œ#œ#œœ #œœœŒ œ
 ?#œœw2
œœ.œJ ˙˙˙w œœ
2
   
   24   25   26   27   28