Page 59 - Parry Songs of Farewell
P. 59

103 # °#
rit. molto ppp
pp
&4 nœ ˙.#œ#˙œ ˙œœ
5. At the round earth’s imagined corners 59
Œ bœ Œ œw
      ##
rit. molto ppp
blood, as if Thou’dst sealed my par
pp
∑
don with Thy
U
blood.
U #w
blood.
ŒŒ
& 4 œ
¢˙œœœ ˙œ
     °# & 4
blood, as
nœn˙. #œ
if Thou’dst sealed my par
∑
don with Thy
rit. molto ppp #Œ b˙.Œ
pp
U ˙w
œœœbœnœ œ˙
bœ
     ##
##
& 4 ˙
rit. molto ppp ŒŒ
blood, as if Thou’dst sealed my
par
∑
don with Thy blood.
pp
U
¢& 4 bœ nœ bœ œ ˙. nœ b˙ œ w ˙œ
     °
?##4˙ 4
blood,
pp
.
n˙ ˙ Ó œ œJ Uw
blood,
as
Thy blood.
if Thou’dst sealed my par ∑
pp rit. molto ppp
as
as if Thou’dst sealed my
pp
if Thou’dst sealed my
Œ œ nœ œ œ œ
Thy
blood.
?##4˙Œœœœnœœ˙Ó Uw
¢ 4 b˙ œ. œ
w
don with
     ‹
blood,
œnœ œ
œ
par∑donwith
rit. molto ppp
Œ bœ nœnœb˙ Œb˙
U œ #w
     par∑don withThy blood. rit. molto ppp j
     # #
rit. molto
U
Jw u
blood,
as if Thou’dst sealed my
ŒbbŒ
par ∑ don
with Thy blood.
 & 4
˙œ
˙œ
pp
?#4˙ œ #4˙Œœ
 nœ b œ œœ œœœ
 bœ
œ nœ
nœ bœ œ œ
œœ
nœ œ
œœ
n ˙. #œ ˙. œ
 ˙. ˙.
nœ
nœ
œ
nb˙
b˙
˙
#˙ b˙œ
œ ˙ œœ
 ppp
Óœœ .
œœ
œ
  w w w w
w w
     .
 
   57   58   59   60   61