Page 69 - Parry Songs of Farewell
P. 69

°#˙ #œœœœ
36 3
>nœ ff>3dim.
6. Lord, let me know mine end 69
  œ4œ3 &# œ ˙. Œ˙2œ.J œŒŒœ 2
    #œ
qui ∑et ∑eth him ∑self in vain, he heap ∑eth up rich ∑es and can ∑not ff3 dim.
    œ œ
  #
#œ ˙œ.œœ
 #œ       Œ 2>œ#œ ŒŒ œ2 œ ˙. œ œ
3
 &
& # Œ Ó j
 œ ˙.
#œ 4J 3
 qui ∑et ∑eth him ∑self in vain, #j
va ∑ ni ∑ty, ?#>œ œœŒÓ
he heap ∑eth up rich ∑es and can ∑not
f
3œ3 dim.
      œ. œœ œ. >>
œœ
Œ Ó 42 Œ Œ
>œ . œJ # œ œ # œ Œ œ 23
  ‹
¢
va ∑ ni∑ty, j
he heap ∑eth up rich∑es and 3 dim.
f#œ œœœ ŒÓ4ŒŒ3œ> Œœ3
  #.J œ.œœ .J 2œ2
       va
∑ ni ∑ty, va ∑ ni∑ty,
he heap ∑eth up rich∑es and
°# #˙œœ
[f]
>
f œ3 >3
dim.
  & #œ œ œ
œ Œ˙4œ#œœŒŒœnœœ3
     œ ˙.
2 . J 2
he heap ∑eth up rich ∑es and can ∑not
f [f] dim. Œ˙43j3ŒŒ3
2 œ. œ œ œ œ œ 2
  qui ∑et ∑eth him ∑self ##
in
vain,
 & #œ œ œ œ n˙.
nœ ˙.
in vain,
>
œœ
      he heap∑eth up rich∑es and can∑not f 3j dim.
qui∑et∑eth him∑self
##>œ. jŒÓ>œ.jŒÓ4ŒŒ3œ>œ. œŒœ3
  & œœ œœ 2 #œœœ 2
       ‹
va ∑ ni ∑ty, va ∑ ni∑ty, he heap ∑eth up rich∑es and
fj
?# jŒÓ jŒÓ4ŒŒ3œ3#œŒœ3
dim.
va ∑ ni ∑ty, va ∑ ni∑ty, he heap ∑eth up rich∑es and
      ¢
#œ. œœ œ.œœ 2 œ.œ œœ 2
 >>
>
.#œ œ #˙œœœ
>3 >3
 # œ˙œœ˙. Œ˙4œ.œœ#œœ œnœœ3 œ ˙. œ œ
 & #œ 2œ.#œ 2 œœ˙. ˙.
ff
 #œ n˙. œnœ J œœ#œ œ œœœœœ
  œ. .J
j >œœ. œnœœ
  . #œ.œ œœ ?#œœœœœ4Jœœ3
œœ ŒÓ ŒÓ œ#œ
# œœ œ.œœ œ.œœ œ œ
22 œ.œœœ.œœ J
> œ. œ œ .
 >J
3
3
     


   67   68   69   70   71