Page 70 - Parry Songs of Farewell
P. 70

70 Parry: Songs of Farewell
°# U##
3˙ ##6
39
&2 ˙. œ #œ œ œ œ nœ >
# ˙ÓÓ˙. Œ#
# 8
dim. p
       tell
# #3˙
who
shall
ga ∑ther
them,
who shall ga ∑ther dim.
them.
And
Up ###
˙œ
 &2 ˙.
ÓÓ Œ##6 ˙. #8
     tell who
œœœ˙ >œœœ˙ œ
shall ga ∑ther them, who shall ga ∑ther them. And
dim. p #>>U##
#3œ ˙ œ œ œ ˙ Ó Ó ˙. œ œ œ Œ œ ###6 &2œœ #˙#8
      ‹
can ∑not tell who shall ga ∑ther them, who shall ga ∑ther them. And
dim.
#>œ œ > ˙Uœ# ?#3œ˙œœ œ˙ÓÓ˙.œ Œ ####6
p
     ¢
2œœ#8
 °# #3˙
dim. U ## #
can ∑not
tell
who
shall
ga ∑ther
them,
who shall ga ∑ther them.
And
 &2
tell
# ˙
. ##6 ÓÓ˙ œnœ Ó #8
     ˙.œœœ˙ œ >
˙
 who
shall
ga ∑ther
them,
who shall ga ∑ther dim.
˙. œ œ œ >
who shall ga ∑ther
them.
˙
them.
    ˙. œ
ÓÓ
U ## #
Ó ###68
 œ˙ œ
 tell who shall
ga ∑ther
them,
#>>U## 3˙ ˙. ##6 & #2 œ œ œ œ œ œ ˙ Ó Ó œ œ #˙ Ó # # 8
      ‹
dim.
œ
can ∑not tell who shall ga ∑ther them, who shall ga ∑ther them.
dim. ##
?#3 œÓÓœÓ##6
 #>œ.˙U# 2˙˙œ8
œ˙œœœ# >
     ¢
œ
can ∑not tell who shall
ga ∑ther
them,
who
shall
ga ∑ther
them.
 ##
UΠ###### 68 ###### 68
 & 23˙
œ ˙. œ
˙œœ œ˙œ
 ?##3œ œ ˙ œ œ
2
œ˙œœ œ˙œœ
#œ œ
˙Ó œ˙
 œ˙ œœ
œ
˙
˙ œÓ ˙
 Ó ˙.
˙. œ
˙. œ
˙. œ
>
dim.
>
˙. œ
Óœ ˙.
œ nœ #˙ œ
p
#˙ UŒ ˙œ
 œ
œ
      
   68   69   70   71   72