Page 86 - Parry Songs of Farewell
P. 86

86 Parry: Songs of Farewell
95 A little faster
bbœ.p ŒŒp       Œ
  &œ
œ œJ #˙. nœ
°
&bb∑ ∑Œp Œ œœœœœœœœ
Thou mak ∑ est his beau ∑ ty b p œ.
    œœœœœœœ
chas ∑ten man for sin Thou mak ∑ est his beau ∑ ty to con∑
      to con∑ &b∑ ∑Œœœœœ œJœ#œ
      ‹
Thou mak∑est his beau ∑ ty to con ∑
?nœœ p
¢ œ œ œœœ. J
chas∑ten man for sin  Thou mak ∑ est his beau ∑ ty to con ∑
A little faster
p
bJœœ wœœ
  bœ. œ
     °bj
  &b
œ œ. nœ ˙. nœ#œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œœœ
∑ten man for sin Thou mak esthisbeau ty toconsume a ∑∑∑∑
      &bb Œp j œ˙ œ œ. œ
œ
     œœœœœœ ˙
œ
 ∑ten man  for sin Thou mak ∑est his beau ∑ ty to con ∑ b [p] œ.
˙.
&b˙˙ #œ˙œœœ œJœ#œ
‹
chas∑ten man for sin Thou mak ∑ est his beau ∑ ty to con ∑
      manfor sin Thoumak∑esthisbeau∑tytocon∑
œ
œœjp j ?b.
 b œ.œ˙ œ˙ œ œ. œœ ¢œ
     b
j
A little faster
 &b
œ
œ
œ. nœ œ˙
 ?
œ. œ
b b
˙ œœ.
˙
nœ œ
#œ˙. œ
˙.
œ
p
#œ
 ˙. œ œ
˙
nœ#œ œ œ œœnœ œ œ œœœœœœ
˙œœœœ
 œœ ˙œ
œ
 bœ œ.
œœœœ #œJ
 œ
.
œ. œ.
œ œœ œœœœ
œœ#œœ
œ
œ
œ
    JJ
   


   84   85   86   87   88