Page 26 - One Big Family
P. 26

26
10 Jesus was riding on a donkey
HOSANNA TO THE KING
2. Je - sus was teach - ing in the tem - ple 4 œ œ 3.Je - sus is still  the friend of child- ren,
{&4 ∑ ∑ œœœœœœœœœ˙œœ 1.Je-sus was rid - ing on a don-key when the
           œ
œœœœœ œœ         œœœœœœœœ
{& œœœœœ œ˙ œœ
when the let us
&4œœ œœœ˙TMœœœ
œ       œ œbnœnœœ œ nœ œœ œ œœœœœ
         ?4œœœœœœœœœœœœœœœœœœ
  4 #œnœœ œœ œœœœœ
                        peo-ple of Je - ru - sa-lem cried‘Ho-san-na tothe Son of Da - vid,’ child-ren  of Je - ru - sa-lem cried‘Ho-san-na to the Son of Da - vid,’
& œ œ œ œ  œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœ
.
œœœœœœ Œ‰jœ ‰j {& œ˙ œœ˙ œ
  lis - ten and o - bey his word; sing Ho-san-na to the King of Glo - ry,
andHo- and Ho- and Ho-
                ?œœœœœœœ œœœœ œœ œœœ
                        -san-na we will sing with them! -san-na we will sing with them! -san-na to the ris - en Lord,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ
Ho - san-na, Ho- Ho - san-na, Ho- Ho - san-na, Ho-
   œ Œ œ œ#œ œ
nœ œ ˙ œ ‰ œj nœ œ œ œ œ œ œ
          ˙ œ
 œ n
 œ
            .
œ ‰ j œ #œ œ œ nœ œ œ w {&œ˙ œ
  ?œœœœœœœœœ œœœ
                       -san - na, -san - na, -san - na,
‰ œj œ #œ œ œ nœœ œ œ œ
œ          œ      œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ ˙
.
œ œ
˙ œ
œ
œ
Ho - san - na we will sing with them! Ho - san - na we will sing with them! Ho - san-na to the ris - en Lord!
   & œ
?œœœœœœœ œœœœœ
œ
                         24   25   26   27   28