Page 28 - One Big Family
P. 28

28
11 Jesus, once you suffered for me
JESUS SET ME FREE
&b∑ ∑ ∑ ∑˙œ˙œœœœ˙TM
{&b ˙ œ œ œ ˙TM ˙ œ ˙ œ   œ ˙ œ œ #œ œ œ ˙ œ œ
            œœœ œ
˙
1. Je - sus, once you suf-fered for me, 2. All my sins you car - ried for me, 3.Je - sus lives, a Sav-iour for me,
         œœœ ˙œ
œœœ ˙œ
     ˙TM ˙TM
˙TM œœœ
   ˙œœ˙ œ œœœœœ ?œœœœ˙œœœœœœœ
          ˙TM ˙TM œ ˙TM ˙TM b ˙TM˙TM
                &b˙ œ ˙
œ œ œ œ ˙TM ˙ on Cal - va - ry’s tree, great
œ œ œ œ
er lov - ing there your dy-ing you
             gave your life hang - ing there emp - ty now
-
{&b ˙œœœ˙TM ˙œ ˙œ˙œ ˙TMœœœ
on Cal-va-ry’s tree, in is Cal - va - ry’s tree, King
of
heav-en and
œœœ œœœ
œœœ ˙œ
           ˙ œœœ ˙TM œ ?˙œ œœ
         œ
    bœœœ˙œ œœœœœ ˙œœ
˙TM ˙
                  {&
b˙
can - set
earth
œ
œ
#˙
œ
           b˙ &˙
œ˙TM ˙œ
œ œ#œœœ#˙œ
not be: me free:
is he:
thank thank thank
you, dear you, dear
˙TM ˙TM Lord Je - sus!
Lord Je - sus! Lord Je - sus!
you,
dear
   œœ œ#œ˙TM˙TM nœ nœ œ œ ˙TM
               ˙œ œnœœ
? ˙ œ œ œ œ  œ #œ œ œ #œ œ #˙TM
   b ˙TM ˙œ˙œ˙TM ˙TM
           

   26   27   28   29   30