Page 46 - One Big Family
P. 46

46
20 Jesus’ friends are one big family
ONE BIG FAMILY
q = 160 TM œ œ
&b∑ ∑TMœœœœœœœœœœœœ
               1. Je - sus’ friends are one big fam-i - ly, one big fam-i - ly, 2. We are part of one big fam-i - ly, one big fam-i - ly, 3. Jes - sus’ friends are one big fam-i - ly, one big fam-i - ly,
q = 160 bœœTMœœœœœ
{&œœœœœTMœ œœ œœœœ œœœœœœ œœœœ
œ œ œ           œ œ œ œ                  ˙ œ
œœœœ œœ
˙
            œ œ
       ?b˙˙œœœœTM˙˙ œ &bœœœœœœœœœœ˙ œœ˙
˙
˙
                      one big fam - i - ly! God, who gave us birth,
one big fam - i - ly, known as Je - sus’ friends; bone big fam-i - ly! God, who reigns a - bove
calls his child - ren life is ours as sees us all as
œ
   {&œœœ œ œ œ˙ œœœ˙œœœœœœœ
?bœœœœ ˙ œœœœ˙˙ ˙
one big fam - i - ly, all a one big fam-i - ly, life that one big fam-i - ly, child - ren
    œœœœœœœ œ˙n˙ bœœœœœ
                           bœ œ ˙
1.2. TM3. &œœœ˙œœœ˙TMœœœ˙
                 -
cross the earth. nev - er ends.
 of his love.
  bœ œ ˙
œœœœ œœ˙œœ˙
1.2. TM3. {&œœœ˙ TM
?b˙ œœœœœœœœ ˙ TMœœ˙ ˙˙
        œœœ ˙œœœ˙œœ˙
                      &b∑ ∑˙˙œœœÓ One big fam - i - ly! >
         {&b˙ ˙ œœ œ ˙ œœœœj‰˙ œ.œ˙œœ˙ ˙˙.˙œœ.
            >>...
? b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ˙ ˙ ˙
            >
  
   44   45   46   47   48