Page 108 - Light on the way
P. 108

38 In Christ is peace and blessing
KING'S LYNN
76 76 d
Unison œ
&bœ œœ œ œœœœTM
j
J œ ˙TM In Christ is peace and bless - ing, whose cross has made us one,
°
œœ œœ˙œœœ œœœœ ˙TM œœœœœœœ œœ˙TM
œ œ œ œ˙ œ œ œ        œTM œ œ ˙TM œœœœœœ
                 ?œœœœœœœœœœTMœj˙ ˙TM ¢bœœœ˙ œœœœœœTMœJœœ˙TM
           ˙TM
        &b
?œœœ œœ˙TM
  °
œ œ œ œ œ œ
                      the grace of God po - ssess - ing, u - nit-ed in his Son. œœœ˙œœœœœœ œ˙
    ¢bœœ ˙œœœœ˙TM
                    &b œœœœ˙ œœœœœœ˙TM œœœœœ ˙ œœœœœœ˙
  °
œ œ TM As heirs of one sal - va - tion one bond of love we claim,
                    œœœ˙œœœœ˙ œœ œœœ
 ?œœœœTM ¢bœ œœ œ œœ                œœœœœTMnœœ
            J
j
œ Jœ˙TM re - born a new cre - a - tion through our Rœej-deem-er’s Name.
        bœœ œœœTM &œœœœ
 °
œ˙œœœœ œœTMœœ ˙TM œœ œœ œœœ
                    nœnœœœœœœ œTM ?œœœ œ ˙˙TM
    ¢bœ œœ œœœœœœTMœJœœ˙ ˙TM
               Music: English Traditional Melody
Collected and arranged by Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
38 Music: KING’S LYNN by R Vaughan Williams. Copyright © Oxford University Press. All rights reserved.

   106   107   108   109   110