Page 28 - Light on the way
P. 28

°
9 The Lord in wisdom made the earth
AUCH JETZT MACHT GOTT
i
86 86 88
bTMœ œœœœœœ
œ œœœœœ˙TM
1 . The Lord in wis - dom made the earth, our sky and sea and land,
œnœœœœ˙TMTM & œ œ œ œ œ œ œ œ œ
                          and gave the furth - est stars their birth, un - num-bered as the sand: j
œœœœœTMœœœ œœœ˙TM ?TMœœœœœœTM
   ¢bTMœœœœœœœ œœ˙TMTM
                      °
œ œ#œ œ œ bœ œnœœœ œœ œ œ
bœœœœœœœœî &œœœœœœœœœ
                       be - yond all worlds, all stars and skies, he reigns all-lov - ing and all - wise.
œœœœœœœœœœ œœœ œœœ œœ œœ
 ¢?b œ                   œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œî
                    Music:
O JESU
°
Melody from Koch's Choralbuch (1816) ii
86 86 88
œœ œ œœ œnœœœœ˙TMTM œœœœœœœœœœ œœ
bTM
1 . The Lord in wis - dom made the  earth, our sky  and sea and land,
&
¢?bTMœ œœœœœœœœœ                 ˙TMTM
       œœœ œ œœ˙TM and gave the furth-est stars their birth, un - num-bered as the sand:
                     œœœ œ œœœœ œœ œœ œœœ˙TM
                  °
bœœœœœœœ
&œœœœœœœ œ#œbœ#œ œœœœ
     œ œœœœœœœœœœ
                  be - yond all worlds, all stars and skies, he reigns all - lov-ing and all - wise. œœœœœœœœœ
 œœœœœœœœœœœœœ ?#œ œœ œ
     ¢b œ œœœœœ œœœœœ Music: Evangelisches Gesangbuch (1742 Hirschberg)
                         

   26   27   28   29   30