Page 66 - Light on the way
P. 66

HOUSTON
66 88 86
24 Our God and Father bless i
° bUnison j
&bbœ œTMœœœœ œTMœœœœ
        1. Our God
j
œ œ œ œ œ œ
and Fa - ther bless, for by his
?bbb œ œ
   ¢ww
     °
jœ œ ˙ ˙ ˙TM œœTMœ˙
&bbb
sworn de - cree he sends œ to us in
       ?b˙ œœ˙TM ŒŒœœœ ¢bbœœœœ
       &bbbœ œ œjœ œ œ œ
 °
œTM ˙ ˙ œœ ˙ œœ œ
   bœ
œ
             power di - vine the prom - ised Lord of Da - vid’s line, ful bœ
-
¢?bbbœbœ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ ° bbb TM œj œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ
            & œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙TM œ nœ TM œ
              ?bbbœ œ œ œ œ œnœnœ œ œ œTMœœbœ ˙TM œœœœj
fill - ing all his love’s de - sign to save and set us free.
    ¢œ Music: Peter Cutts (b. 1937)
            24i Music: © 1992 Stainer & Bell Ltd. 23 Gruneisen Road, London N3 1DZ <www.stainer.co.uk> Used by permission.


   64   65   66   67   68