Page 70 - Light on the way
P. 70

25 Our glorious Lord is risen indeed
LLANGARRON dcm
°#œœœœ œœTMj˙TM &œœœœœœœœœœœœ˙œ
     œ˙˙ œœœœœœ˙TM œ
               œ
?#œ œ œœœ˙
1 . Our glor-ious Lord is risen in - deed, a - live a - gain and known;
œœœ œ œ ˙ ˙TM œœœ œœœ œœTM j ˙TM
œ œ œ œ ¢œœœœœœ ˙TM
                  °# &œœœœœœœœœ
     œ ˙ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ #œ
                   from death to life e - ter - nal freed,the Lamb up-on his throne. œœœœ œ#œœœœTM
 œœœœœ œœœ˙ ?#œ˙œ œ ˙
       ¢œœœ˙œœ
                ° # œ œTM œj œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ
   œ#œœ œœœnœ˙ #œœœ
˙ nœ˙
    ˙TM Un- seen, the stone is rolled a - side,un - ten-ant - ed the grave,
     œ œ#œœ#œ œ œ
            œ˙œœœœ#œ˙ œœœœœ ?#œœ#œœ nœœ œ#œœ ˙˙
       ¢ œœ
                  °#
& œœœœœœ˙œœ˙
TM j œ œ œ œ œ œ œTM j TM œ œ œœ nœœœœ#œ œœ
    œ#œ#œ              œ œ ˙TM œ
          the Prince of life, the Cru - ci - fied, is rœi-seœn strong to save. œœœœœœœœ˙
 ?#œ œœnœ œœ ˙TM œ˙ œ œ œœ œœ˙ ˙TM
        ¢ œ ˙TM Music: David Manners (b. 1975)
          25 Music: © 2011 The Royal School of Church Music. All Rights Reserved.


   68   69   70   71   72