Page 72 - Light on the way
P. 72

26 Who is there on this Easter morning
FRAGRANCE 98 98 98
bbb œ˙œœœœ œ &œœœœ˙
 °
b œœœ˙ œ˙
  œœ˙ ˙ ˙œœœœ˙œ œœœœ
                   1.Who isthere on this Eas - ter morn-ing runsnotwithJohn to
œ ˙œœœœœ˙œ œ œ ˙ œ ˙ œ˙ œ œ œ œ œ
¢?bbb œ œ œ ˙ œ œ
œ ˙
                     °
œœœ˙ œœ ˙TM
bb œœœœœœœ˙œ
  &œœœœ ˙TMœ
                      find the  grave? nor sees how, death’s do - min-ion scorn - ing,
œ˙œœ˙œ œ˙ œœ œœ œ
 œ ˙TM œ˙ ˙œœœ ¢?bbb ˙TMœœ œ
                 °
œœ œœœ œTM œœ
Je-sus is ris - en,strong to save? Whois there on this
&bbbœœ ˙œ˙ œœ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ
                        œnœœ bœ˙ ˙TM œœœ ˙
˙ œTM œœ˙œ
 ?bœœœ˙ œ˙œ˙œœœ œ ¢bb œ
                     bbb˙œœœ œœ œ
 &œœ˙œ œœœœ˙TM
 °
n˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙TM
                      Eas - ter morn - ing runs not with John to find the grave? œœbœ˙ œœœ œœ
 ˙œœœœ˙ ˙˙TM ¢?bbb˙œ                    œ˙œœ˙ ˙TM
            Music: French traditional carol
arranged by Robin Wells (1943–2017)
26 Music: © Novello & Co. Reproduced by permission. All rights reserved.


   70   71   72   73   74