Page 10 - Forbes L'Estrange Carol of the Crib
P. 10

10
110### jœœ.œœœ.‰œœœœ-˙. -˙. &œ.œ J
bove  the heav’ns are clear, The an ∑ gels sing, Christ is
              ‰ j œ j œ - -. œ œœœœ œœ-. -
° ### ˙
&˙œ˙œœœœœ.œœœœœ˙. ˙.
                        heav’ns are clear, The an ∑ gels are sing ∑ ing for Christ is
˙œ˙‰jœ jœœ--˙. ?## ˙ #œœ œœœœ.nœœ œœ     ˙.
  ¢#               #œœœ- -
     ###˙ œœ.œjœ œœœœœœœœœ ˙. ˙. {& œ. ˙œœœœ
  œ. œJ œ œ œ              œ Œ ˙˙ Œ ˙˙ #œ.œjœ˙.piùfœœœ.œjœœ˙ ˙ ˙
        ?## ˙ œ ˙ #œ ˙ œ nœ #˙. ˙ Œ ˙˙ Œ ˙ & rall.
            116###˙. ˙ Œ ∑ mp œ˙. U˙. &-˙
here! Christ is here!
            °###- Œ∑mpœU &˙. ˙ ˙.˙.
  - ˙ œ ˙. ˙.
              -
?###˙. ˙ Œ ∑ ˙ œ˙. ˙.
here! Christ is here!
 . œ˙.˙. ¢- mp u
          ##œœ œœ œ rall.˙   ∑ U˙ {&# œ œ œ œ œ œ œ ˙.
          mp p ?˙œ œ∑˙.
 &##œ ˙œ˙ #˙ œ ˙ u. ˙ ˙.
             8   9   10   11   12