Page 5 - Forbes L'Estrange Carol of the Crib
P. 5

#jj °## œœœ˙ Œœœ. j j˙ ‰œ
32 cresc. più f
5
 & œ. œ œœ                             ˙ œ ˙ œœ œ œœ. œ˙ œ œœ
     . J œœ. œJ
       griefs to bear. Seewhere a ∑ bove us the heav’ns are clear, The .œjœœ˙ œœ.j j˙ ‰œj
   #œœœœ.˙œ ?# ˙                   œ œ. œ œœœ œ ˙ œ œœ
    ¢# ŒJœœ.œJ
# # j cresc. più f
               #œ.œœœ˙ œœ.j j˙ œ {& ˙
   ˙ œ œœ. œ ˙ œ œœœ
            œ. œj cresc. . œjœ ˙ piùf ?##œ ˙œ œœœ
 # ˙.              ˙ œ      ˙ œ ˙ #œ
       °##j-
-
-
38#œœœœ ˙. Œ & œœ.œœœœ . ˙. ˙
   œ. œ œ ˙. J.
               an ∑ gels are sing ∑ ing for Christ is here! œœ. œjœœ ˙. .
   #œœœ œœœœ ˙. ˙
¢?## œ.J œœ˙-. - -    Œ
              ###œœœ.œjœœœŒ Œ˙œœœœœœ
 {&
?##˙œnœ#˙.˙ Œ˙˙Œ˙&˙ œ˙ Man.
   ˙. œ˙œ˙˙˙mp #œœœ.œjœœ˙ ˙ ˙
œ
                   44 # °##
∑∑∑pœ˙Œœ œœ˙ œœ
&
#œ œ            #œ œ œœ
          2.Light for a world - gone far a ∑ T.&B.unis.mf œ. j         œ. j
?##
¢#∑ ∑œœ#˙Œœœ#˙Œ
      a ∑ stray,
{& œ
œ ˙
œ
œ œ
2. Light for a
world gone far
###œœœ˙ œ˙.
&### œ? #˙. œ œ. œj#˙.
œ
 œ
œ ˙
œ œœ
œ œ
        ˙
œ
œ ˙
œœ. œ œ˙
˙
œ
œ œ
   ˙.
p
˙ œ˙. #˙. ˙.
˙ œ #˙.
                j œœ
Solo œ.
     ˙ ˙. ˙. ˙.
˙.
        Ped.
   3   4   5   6   7