Page 8 - Forbes L'Estrange Carol of the Crib
P. 8

8
° ## Love is a∑mongus, love be∑yond
88#˙ ŒjŒj & œœ˙#œ˙ œ. œ œ
   ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ #œ œ œ. œ œœœ œœœ
day of grace be ∑gun: Love is a ∑ mong us, love be ∑yond
                               ?##œœœ˙œ#˙Œœœ˙#œœ œ #˙œ˙œ˙œ˙œœ
            ¢
œœœ œœœ
         {&### ˙ œ œ œ. j œj ˙œ œœœ.œ œ ˙. ˙.
˙ ˙.
#œ
˙ œ
      œ œœ
œ #œ
˙. œ
#˙. ˙.
                  ?###œœ˙.#˙. œœœ    œœœ ˙œ˙.˙. ˙.
         °##
94#Œ ˙˙œ˙.Œ &œœœœ
  œ #œ                 œ ˙ œ œ #œ n˙. ˙˙ œœœœœ
         œ
œ
      dream∑ing, With Ma ∑ry’s child for our re ∑ deem ∑ ing. ?##œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙
  ¢#œœœ<n>˙œ˙œ˙œ˙. ˙Œ With Ma ∑ ry'’s child for our re ∑deem ∑ ing.
                     {&### œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙. . œ #˙ œ œ œ ˙.          œ œ #œ n˙. ˙˙.
            ?##˙. œœœœ˙ ˙. œ˙œ˙.œ #˙ œœ<n>˙. ˙. ˙ ˙. ˙
            








































































   6   7   8   9   10