Page 10 - Rizza Ave Generosa
P. 10

10
mp espress.
61bœ˙ œ˙ œ œ
 °
œœ
&œ
  œœ˙
ha∑bu∑it œœ˙
Ven ∑ ter e ∑ nim
&b˙ œ ˙ œ       ˙ œ ˙ œ
            Ven ∑ ter e ∑ nim &bœ˙ œ˙
tu∑us gau∑di∑um œœœœœ
             tu∑us gau∑di∑um
ha∑bu∑it
      A ∑ ve, a ∑ ve,
a ∑ ve, a ∑ ve, ¢b˙ œ ˙ œ        ˙ œ n˙ œ
?˙œ A ∑ ve, a ∑ ve,
65
&bœœœœœœ
cum om ∑ nis ce ∑les ∑ tis sym ∑ pho∑ni ∑a de te &bœ œ œœœ œ œ œœœ œœ
cum om ∑ nis ce ∑les ∑ tis sym ∑ pho∑ni ∑a de te
&b˙ œ˙ œ˙ œœ˙
a ∑ve, a ∑ve, a ∑ve, a∑ve.
          °
œ
œ
œ
a ∑ ve, a ∑ ve,
œœœ œ œ œœ˙
                          so∑nu∑it. #œ œ ˙
                so∑nu∑it.
         ?bb˙ œ ˙ œ ¢˙œ
˙œœ˙ ˙œœ˙
             a ∑ve, a ∑ve, a ∑ve, a∑ve. SOLO
mf
 69b5œœœœœ 3 3 4 SOPRANO &4 3 œœœœœœœ4œœ œœ4œ
j
œ œ œ.
ros ca∑dit
œ
                  A L T O
° œ œ
Vi∑sce∑ra tu∑a gau∑di∑umha∑bu∑e∑runt si∑cutgra∑men su∑per quod
SOLO
& b 45 m p 43 4 4 ¢˙. ˙˙. œ
˙
œ
                  O, O,
 


   8   9   10   11   12