Page 4 - Rizza Ave Generosa
P. 4

4
9U
 °œ
3
&b
&b˙3 œ
 ˙ œ œ œ
œ œ        œ œ œ œ œ œ   œ œ œ œ œ œ
glo ∑ ri ∑o ∑ sa,  pu∑el∑la, a ∑ ve,  Upu∑el∑la, a ∑ ve. &b˙˙w w
∑ve, a ∑ ∑ ∑ ve.
˙ w Uw ˙ww
∑ve, a ∑ ∑ ∑ ve. SOLO
                          glo ∑ ri ∑o ∑ sa,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ
pu∑el∑la, a ∑ ve,
pu∑el∑la, a ∑ ve.
                         ?˙ ¢b˙
     12 bmp 3 œ œ œ nœ SOPRANO & 3 œ œ œ œ 3
œ œ œ œ œ œ œ
  °œœ
Namhec su∑per∑na in∑fu∑sio in te  fu ∑ it, quod su∑per∑num
                ALTO ¢&b ∑
∑
    14b mf 3 ° j3 4œœœœœ
  & 3 œ œ œ œ. œ 4             4 œ œ œ œ œ œœœœœœ33
Ver ∑bum in te car ∑ nem in ∑ du∑it. Tu  can∑di∑dumli ∑li∑um,
                  SOLO mf b∑3∑43œœœœ
 3
¢& 44œ3œœœœ
œ
              Tu can∑di∑dumli ∑li∑um,
° œœœœœœœœœœœœœ
17 bœ œ œ œ
   &333 œ
                    tu
¢&b œ
3
œ
om∑nem cre∑a∑
can∑di∑dum li∑li∑um  quod De∑us an∑te
 œœœœ 3
œœœœœœ œœ
œœ
œœ
œœ
                   tu
can∑di∑dum li∑li∑um  quod
De∑us an∑te
om∑nem cre∑a∑
3
 
   2   3   4   5   6