Page 6 - Rizza Ave Generosa
P. 6

6
 fj
°œ #œœ j#˙
  26 3œ œœ. œœ œœ. œœ4˙ ˙˙ &b4 . J . J4
               ∑spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit.
3œœj4
&b4f œ. nœ œ. œ4n˙ ˙
   J
       ∑spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit. 3œœ.œœœ.œ4˙ ˙
&b4f J J4
∑spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit.
          œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ?3f..4
 ¢b4œœœJœœœJ4˙ ˙
         ∑spe ∑ xit, in ∑ spe ∑ xit, in ∑ spe SOLO
∑ xit.
œœœœ
m p e s pr e s s .
29 b 3
° œœœœœ SOPRANO &œœœœœ œœœœœ œ
œœ
                       O pul∑cher∑ri∑ma et dul ∑cis∑si∑ma quam val∑de De ∑us in te de∑lec∑ta∑ba ∑tur, SOLO
b mpespress. œ œ œ œ œ œ œ
ALTO ¢& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ
O pul∑cher∑ri∑ma et dul ∑cis∑si∑ma quam val∑de De ∑us in te de∑lec∑ta∑ba ∑tur,
   œ
                  33bœœœœœ œœ <,>œ & œœœ
 °
œœ
œ
œœœ
∑ su∑it, œœœ
∑ su∑it,
                 cumam∑plex∑i ∑o
∑ nem ca ∑lo ∑ ris œœœœœ
i∑taquodFi∑li∑us ei∑us de te lac∑ta∑tus est.
pp
 ¢&b œ œ œ œ cumam∑plex∑i ∑o
su ∑ i in <,>
œœœ
te po
œœ
                     36
pp
∑ nem ca ∑lo 333
∑ ris
su ∑ i in te po dim. e rall.
 &b
 °
œœœœœœœœœœœœœ˙
                   333
 ¢&b œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ #˙ i∑taquodFi∑li∑us ei∑us de te lac∑ta∑tus est.
                       4   5   6   7   8