Page 8 - Rizza Ave Generosa
P. 8

8
 46œœœ3 5
 bnœ œ œ œœ œœ œœ 3
4œœ œœœœœ
        °
œ œ
∑ba∑tur. #œ œ
∑ba∑tur.
œœ
∑ba∑tur.
&
&bœ œœ 3 45unis.
               quam val∑de De ∑us in te de œ œ œ œ œ œ    œ œ
∑lec ∑ta
 3
œ
œ
            quam val∑de De ∑us in te de
∑lec ∑ta
 bœ œœœœœ5œ œœnœ &343
                quam val∑de De ∑us in te de
œœœ3
? œ œ œ 5œ œ
∑lec ∑ta
      ¢bœœœœœœ4
quam val∑de De ∑us in te de
3 œœ œ œ
∑lec ∑ta ∑ba∑tur.
                 mfespress.
 °4œ3œœœœ
48SOLO 3 œœ 3 3
œ
                SOPRANO
ALTO
&b4
œ œ œ œ œ œ 4œ œ œ œ
Ven ∑ter e∑nim tu∑us gau∑di∑um ha∑bu∑it cum om∑nis ce∑
      SOLO mp 43
¢&b 4 ˙ ˙ 4 œ ˙ Ven ∑ter e∑nim
       50 b5œ œ œ œ œ œ œ &4
33
 °
œ œœœœ œ
               ∑les ∑tis ¢ & b 45 ˙ .
sym∑pho∑ni ∑a
de te
so ∑nu ∑it, ˙
       tu ∑ ∑ ∑ ∑ us
51 b 3 œœœnœ 3U œ333œœœ3œœœ
  &œœœœ œœœ œœœœœœœœ
qui∑a vir∑go Fi∑li∑umDe∑i por∑tas∑ti, u ∑ bi ca∑sti∑tas tu∑a in De∑o cUla∑ru∑it.
 °
                       ¢&b˙ ˙ œ
gau ∑ di ∑ um ha ∑ bu ∑ it.
  ˙˙œ
           6   7   8   9   10