Page 105 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 105

Hewitt Jones: New Year Carol 97 34 fU ,ff f
poco rit. a tempo
°&#œœœ.œJœœœœœ˙ œœœœœ˙ œœ le∑vy∑dew, the wa ∑ter and the wine, the se ∑ven bright gold wires, and the
                    & # œ œ œ . œ œ œ œ œ f U˙ , f f œ œ œ f
J œnœ˙œœ
                 le∑vy∑dew, the wa ∑ter and the wine, the se ∑ven bright gold wires, and the fff f
 U˙,œ ˙
¢ ? # œ œ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ
                   le∑vy∑dew, the wa∑ter and the wine, the se∑ven bright gold wires, and the # poco rit. U˙ , a tempo
Œœœœœœœœœœ {& ‰ œJ ˙ œ œ œ œ ˙ œœ œ nœ œ
˙.
   ˙œœ œ. J œ
f
˙ ˙
               f ffœœœ ?#˙. n˙œœ˙#œœœnœ
 nœ œ
      ˙œ˙œ ˙
      u-
  °#mfmp ## 39œ˙œ. Œ∑##
 &˙˙˙ bu ∑gles that do shine.
           mf. mp Œ ∑ #### &˙œ˙œ˙˙
bu ∑ gles that do shine.
œ˙ œmf mp
¢?# ˙ ˙. ˙ Œ ∑ ####
#
                 bu ∑gles that do # œ -˙ -
shine.
   {& œ -œ. œ-. œ-
œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ       # # # #
 œœ
˙- œ
-˙ ˙
œ œ
œœ
‰ œj ˙ ˙.
            œ
‰ œj ˙ ˙.
      .. .j˙
?#œœ‰ #
    - -œ
mf
 ˙ œ -. - œ ˙ ### ˙
         
   103   104   105   106   107