Page 107 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 107

Hewitt Jones: New Year Carol 99 , molto rit.
°## (f) j
52## nœœœœœ œ.œœ &œœ œœ œœœ
                sing
le ∑vy∑dew, sing le ∑vy∑dew, the wa ∑ter and the
 &#### ,(f)
˙ œ        œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
            in, sing
j
le ∑vy∑dew, sing le ∑vy∑dew, the wa ∑ter and the
,œœ ¢?####œ œ (f) œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ œ œ
              le ∑vy∑dew,
{& œ
####
,
œ
nœœ
le ∑vy∑dew, sing ˙œœ
 in, sing
the wa ∑ter and the molto rit.
  œ
‰ œj ˙ ˙
 ˙
˙ œ
˙
      œ œ œœ ˙
            ( f )
##˙ œœœ                œœœ
 ?# #
œ ˙œœ
œ
‰˙ œj ˙
œ
   ˙œ
œ
     #U- , ° # ff
mf
56 ˙ œ
&## f nœ œ
a tempo
(slightly slower than opening)
œ œ œ
∑ ven bright gold
         wine, the se
####ff Uœ,f
& œ- œ œ
wires, and the mf
             wine, U the se -œ œ , œ
œ œ œ nœ œ œ œ
∑ ven bright gold wires,  and the œ œ mf
 ¢?####ff f œœœœ œœ wine, the se ∑ ven bright gold wires, and the
             a tempo
U- (slightly slower than opening)
{&####˙œ œ ,œ œ œ œ œ
˙u ˙ œnœœœ
      œ
˙
        ff U f ˙ mœf œ nœ œ œ #œ œ
  ?####n˙œ #œœ˙
       u-
œœ
     

   105   106   107   108   109