Page 119 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 119

61 #U,
°&## ˙ plegato 43˙ 45 œ œ œ                4
Carpenter: O be joyful in the Lord 111
 ˙œœœ œ˙˙œ œœ u ˙œ˙œœœœœœœœ
                      U ,For the Lordœ is gra ∑ cious, his mer∑cy is ev ∑er ∑ ¢?###˙œ#œ43œ œ45˙ ˙ œœœœœœ4
p legato
{&### U˙ , (Optional acc.) 3        5        4
?### ˙ ,                           4 ˙
Œ
                  Ee
p
e
e #e
  4 E e 43 e e e
 4E E e eee
5eeEe 4EEe
 e e e e e Eee
E e e e
        u (Man.)
  °## mp j
65 #4 Ó
œ. œ
& 4
∑last ∑ ing, and his truth en∑ dur ∑ eth from
œ œ œ. ˙ ˙
˙˙ œœœ˙œ
        ˙˙Jœ ¢?###4œ˙œÓ œœœ.œJ˙ ˙ Œœ
                         ###4 mp .j {& 4               e. e E
E.
e e e e Ee
   e Ee e
e
 E E     eee ?###4e E e          e. ee E
e
 eE
e e e
     mp
  69# 3 pU °&##œ3 ˙ ˙ Œ ˙ œ˙ w   87
˙
J
     poco rall.
          œœœœ œœœœœœw œœœ˙œ3 u
              #ge 3∑ ne∑ra ∑ tion to ge ∑ ne∑ra ∑ tion.
?# 3 œ ˙ ˙ Œ œ E 3 e ˙ % 7
     ¢#œœ œ uw        8 p
           {&### 3 poco rall. U 87 ee E eee Ee E %
          e e e E E e e e e e e
    3
p
   ## e e eu E%
 ?#e eee e e % 7 eeeEEeeEE%8
    e
        3
  

   117   118   119   120   121