Page 122 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 122

114 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
21. O for a closer walk with God
Words: William Cowper (1732–1800) Music: Thomas Hewitt Jones
Cantabile (molto legato) (q = c.70)
° œ œœœœœ
p
{&bbbb4Œ œ œœœœœ42œ 4 œ ˙˙ œ˙.œœ p œ œ œ. J ˙
?bb4œ.œjœ œ2œ‰œ4œ.œjœ œ bb4˙    4J œ4œ.œœ
Man. Ped.
MEN ¢?bbbb4 ∑       42 ∑ 4Œ
1.O  for a clo∑ser
         Cantabile (molto legato) (q = c.70)
             ORGAN
       w
 °œ.œ˙ œœ.˙œœw ¢ ? b b b b J Œ œJ
4
            walk with God, a calm and heav’n ∑ ly frame; {&bbbbœ. œj œœœœœ œ œ œœœœ œœœœœ w œ œœœœ
     ˙˙ ˙˙œœœ˙. œ œ p jw˙.œw
                 ?bb˙œ.œ˙˙ ˙.˙ ˙œœœ
   bb˙˙
° œ. œ œ. œ œ. œ ˙
 ˙
¢?bbbb‰œJ JJŒ‰J w
         8
bbŒ œ œœœ œ.œœj˙ œœœœœœ.œ .œjœœ {&bb œœ œœ w œ œœœ
œ œ œ œ. œ
                 a light to shine u ∑pon the road that leads me to the Lamb!
           ˙˙œ w
         w œ˙. ?bœœœ˙ œœœœœ˙. œw
  bbb˙ œ. J © 2018 The Royal School of Church Music.
œ˙-.
          120   121   122   123   124