Page 125 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 125

°bjœ.j œj j 30 b b ‰ œ œ. œ          w  ‰    œ. œ
&b.œ œ.œ J œ. Jw œJœ.œœ. œJ
Hewitt Jones: O for a closer walk with God 117
            my frame; So pur ∑ er light œ w        ‰ œJ œ . œ œ .
˙. œw œœ˙
?bbbb˙. ˙ ˙œœœ˙œœ.œJ
calm and se ∑rene œ
 shall
œJ
shall
{&bœœ˙. œœœœœœœ˙ ˙œ
¢ ? b b b b ˙ - rene
       my frame; So pur ∑ er light
bbb     œœœœ ˙ ˙œ   Œ œ œœœœ
                    ˙
     Slow and
poignant
J
mark theroad
j˙œœw bbbbœ.œœœœœœ œœœœœœ œœœœ w
molto rit.
bbœ. œ
&bbœ.œ˙ Ó Œœœœw
j °˙
pp a niente U
33 rit. p
œ w
   œ œ œ œ
            ¢ ? b b b b œ . œJ ˙       Ó
rit. poignant molto rit.
that leads me to the Lamb. U
Œ œ œ œ œ œ w
          p pp a niente
 Slow and
U
    {& ˙ œœœœ
           p pp a niente ? wœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
  bbbb ˙Œœ&œœuw
     Man.
œœw   123   124   125   126   127