Page 132 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 132

124 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
j
9b. ‰j
°
&œœœœœœ˙œœœœœ be ∑ ne ∑fits which thou hast won for us; Thanks be to
              ¢?bœ.œJœœœœ˙ œœ‰œjœœ {&bœ. jœœ˙. . jœ.
                œœœ˙ œœ.œœ˙.
  ? ˙ ˙. œ.˙œœ˙. bœ˙ ˙. œ˙ ˙. œ˙.          ˙. œ˙.    ˙.
         °
thee, Lord Je ∑ sus Christ, for all the ¢?b˙ œœœœ˙.       Œ‰œJœœ
13b˙ œœœ Œ‰j & œ˙. œœ
œ
                     {&bœ. jœœœ˙˙. œ. j œ˙ œ œ.œœ˙. œœ.œœœœ˙˙.œ
           ?b œ˙ ˙. œ˙. ˙.
œ˙ ˙. œ˙. ˙.
             div.
pains and in ∑ sults thou hast borne for us; O most ¢?b˙ œ-œœœœ˙ œœŒœœ
°
mf cresc. &˙œ-œœœ œ
17bœ Œ ˙œœœ
 œ œ
                           mf cresc. {b.jœ˙˙œ
 &œ. œœ˙.˙ ˙. œ˙ œœ œœœ˙. ˙. ˙mfcresc.
           ?b œ ˙ ˙.        œ ˙ ‰ œj œ œ œ˙. ˙. œ˙. ˙
          


   130   131   132   133   134