Page 134 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 134

126 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
f j jmfj 36b.‰ œœ.œœœœ .œœœ‰
°
&œ œ œœœœœœœ œ. œ œ œ. œJ œ œ              œ œ. J œJ
 œ œ
œ œ
                   day. May we know thee more clear ∑ ly, may we love thee more dear ∑ ly, and
know thee
 œ œ. œ œ ˙ œ œ. œ œ œ mf
?
{&œœ œœœœœœ
œ. f œ ‰œ
œ
b
b œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
   ¢
JJ
          day.
May we
more clear ∑ ly, love thee more dear ∑ ly, and œjœ œ œ˙ ˙ ‰œj
œ. œ˙f...
 œ
      œœœ. œ .J˙
              ?bœœœœ˙ ˙ ˙ ˙œ œœ˙. ˙. ˙. ˙œ
                °
41bœ œœ Œmp
&œœœ œœ œ˙. ˙.
    œœœ œœ
˙ œ œ˙. ˙.
              fol∑low thee more near ∑ ly, day by day. ?œœœœ˙ œmp     ˙. ˙.
 ¢b˙œ
fol∑low thee more near ∑ ly, day by day.
       bœ œ œ œœ ˙œ œ ˙
{& œ œ j
   œœœœ˙Œ˙ œ. œœ˙˙. œ œ. œœ ˙.
          ?.˙. mf˙. b˙ ˙œœ œ ˙.          ˙
   œ
˙. œ˙.
     mf espress.
46b ∑ Œ‰j ˙ œ œ
°
¢?b {bœ
 &œœœœœ
˙.
        Thanks be to thee, Lord Je ∑ sus Christ ∑∑∑∑∑
     & œ. jœœ ˙˙. œ. jœœœ ˙. œœ. jœœ œ. œœ ˙. œ. œ œ ˙. œ. œ œ
             mp
?b˙˙. ˙˙.œ˙ œ ˙. œ ˙. œ˙.
 œ ˙.
˙.œ
 œ ˙.
                   132   133   134   135   136