Page 135 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 135

°
j
& œœœœ œœ œœœ
51bŒ‰j .
˙œ
Forbes L’Estrange: Saint Richard’s Prayer 127
             for all the be ∑ ne∑fits which thou hast won for ∑∑∑∑
¢?b
{&b ˙. œ œ œ. j œ œ ˙. . j œ
           ˙˙. œœœ˙ œœ.œœ
  œ.œœ
   ?b ˙. œ ˙ ˙. œ˙.
°
us; œ
¢?bŒ‰œjœœ˙ œœœ˙. Œ‰œJœœ
˙.
˙. œ˙.
55bŒŒ ∑ ∑ ∑ ∑ &œ
œ ˙
                                    Thanks be to thee, Lord Je ∑ sus Christ, for all the {& ˙ j
b ?b ˙.
œ.jœœœ˙.œ.œ˙œ œ.œœ˙. œœ.œœœœ˙˙.œ
     ˙.
˙. œ ˙. œ ˙.
          ˙ ˙.         ˙.
60b∑ ∑ ∑ŒŒ &
mf cresc. œ
˙.œ
˙.œ ˙
           °
œ
œ œ
          -œ
¢?b˙ œ œœœ˙ œœŒœœ
O most
mf cresc. {b.jœ˙˙œ
            pains and in ∑ sults thou hast borne for us;
& œ. œ œ ˙. ˙ ˙. œ ˙ œœ œœœ˙. ˙. ˙mfcresc.
           ?b œ ˙ ˙. œ ˙ ‰ œj œ œ œ˙. ˙. œ˙. ˙œ
                 133   134   135   136   137