Page 157 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 157

b
°¢&bbœŒœœ˙ ˙ œœ˙ œœœ˙.
17
Beer: Trinity Sunday 149
                 b andsan ∑ ti∑fiedme to dogood; bb˙. œŒŒŒŒœœ˙ œœ˙
  {& ˙
œœ œ˙ ˙ œœ˙ ˙. œœ
        ?bbb˙. œœ˙.˙ œ˙ ˙ œ˙ œ˙. œ
           ?bbb˙. ˙. œ˙ ˙. œœœœœœ
{&bbbœœ ˙. œŒœœ#n˙œ.‰#nœnnn### œœœœŒ
             °b n## 23bb ŒŒ ∑ ∑ nn#
¢& ˙. ˙.       œ
              œ œ#˙ œ. #œ
     ˙ œ Sw.8'Flute p ˙. œ
Sw.Strings pp
?bbb ˙. ˙. œ Œ Œ ∑ Œ Œ ##nœ nnn###
?bbb˙. ˙. œŒŒ ∑ŒŒ#œnnn### 16' + Sw. pp
       ° ##
28#∑∑ŒŒ˙ ˙
&
œœ˙˙œœ˙
SOPRANOS
ALTOS
pp
        œœ˙œ œ
         Purge all my sins done here ∑to ∑ ?###MEN∑ ∑ŒŒœœ˙˙œœ˙
    ¢
{& n˙
      pp
#œn˙˙.   œ.œœ˙˙œœ˙ ?## œbb˙ ˙. œ.‰œœ˙˙œœ˙
?###œ b˙        ˙.  œ.‰œœ˙˙œœ˙
###œ ˙. œ.‰œœ˙˙œœ˙ œ bb ˙ ˙. œ.œœ˙˙œœ˙
                           


   155   156   157   158   159