Page 164 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 164

156 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
SOPRANOS & ALTOS
œ °b˙œœœœœ
œ
poco cresc.
 30
  & œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ œ œ ˙ Im ∑ pri∑soned in sys∑tems you
                ¢?b œœœœ˙œœœœœœœ
             poco cresc.
bœœœœœœœœœœ˙œ˙œ {& œ˙˙œ
life you live down the road.
      œœœ œœœœœœ œœ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
           ?œœœœœœ œ˙œ˙œ b˙œœ
long to be free. We see you, Lord Je ∑ sus, still bear ∑ ing your ¢?bœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
                    °-j
35bœ.œœ˙œœ œœ &œœœœœ
    œœœœœœ œœ œœœœœ
                                  bœ œœœ˙ œœœœœ œœœ œœœœ {&˙˙œœœœ œœœœ˙œœœ
              ˙ œœœœœ œ
       ˙œ˙œœœ œ œœ ?œ˙ œœœœœœ
       bœ˙ A little slower
            40
˙ œ
°&bmp Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
We
     œ
     ¢?b ˙ mp
Œ∑∑∑ŒŒ A little slower
p
tree.
       bŒœœœ œœbœ˙œ {& ˙ ˙. b˙.
    ˙œ
˙ ˙
œ
œ œ
œ œ
    œ
˙. ˙.
œ ˙.
œ
           mp p˙.
œœŒ˙ ˙.
?b˙ . œ ˙
          


   162   163   164   165   166