Page 172 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 172

164 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
For Ben Lamb and the Choir of St Peter’s Church, Bournemouth
29. When Mary came to the temple (An anthem for Candlemas)
Words: Disraeli Brown based on Luke 2
° #Andante semplice (q = 120)
4 mp œ
Music: Disraeli Brown
SOPRANO ∑ÓŒœœ
&4 œ œœ˙ œ
   ALTO œ œœ ˙ œœ When Ma ∑ry came to the tem ∑ ple with
              MEN ¢?#4 ∑ Ó Œœ œœœœœ˙ œœ mp
          #Andante semplice (q = 120)
˙
{&4˙˙. œœ œ
œœ
œ
      œ œ
œ˙ Ó
˙ œ
œ
œœœ ˙
œ bœ œœ
œ
˙œ
˙ œ
œ
œ
   œ
    Solo
œœ
œ œ
œ œ
Œ Solo ˙. œ
œ
     ˙
            ORGAN
mp
?#4Œ œ œ ∑
œ
         °#j,j
Ped.
5 œ. œœ           œœœœœœ. œ œ & œœœœœ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ
         œ ˙.
         Christ, the ho ∑ ly child, the a ∑ged Si ∑meon saw that now God’s ¢?#œœ œ œ ˙ œ,œ œœœœ œœ œœ
              # œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ. œj       œ {&œœ œ œ ˙ œœ ˙ œœœœœ. œœœ
           ˙ b ˙.œœ
       œœœœ˙ œœœœœŒŒSoloœ
?#˙ œœœ˙.œœ œœœ˙. œ
              © 2018 The Royal School of Church Music.
œ œ

   170   171   172   173   174