Page 24 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 24

16 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
4. Come, dearest Lord
Words: Isaac Watts (1674-1748) based on Ephesians 3.16-21
° bAndante espressivo (q = c. 69) SOPRANO &b4 ∑
ALTO
∑ ∑
p
Music: Philip Moore UNISON
œ œ œ ˙
        MEN ¢?bb4 ∑
bAndante espressivo (q = c. 69)
1.Come, dear∑est Lord, œ œ œ ˙
p
       {&b4œœœ œœœ
œœœœœœ
œw
      nœ
œ
œ
     œ. œw
œj œ œ œ œ
    œ
œ
nœ
            ORGAN
p
? b b 4 4 œw Ped.
œ
œ
nœ
        °bjjj 4b‰œ.œœœ.œœ œ.
Ó ¢ ? b b ‰ œJ œ . œ œ œ œ . œJ œ œ œ . œJ œ œ n ˙ Ó
&œ œ œ œœœn˙ des ∑cend and dwell by faith and love in ev ∑ ’ry breast;
                             {&bbœwnœœœ˙ œ œ.œj
            œ œ
œnœœœ˙ œœ
n˙œ
œœœ
   œ
nœ
    œœœ˙œ
?b œnœœ œœnœ˙
n˙ ˙
œ˙
 b                    œœœ˙ œœ Copyright © 2018 The Royal School of Church Music.
       

   22   23   24   25   26