Page 38 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 38

30 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men 25 #
°#p &œœœœbœœn˙ œœ˙
             light on you, Deep peace of
&##œœbœ p
nœ nœœb˙œœbœ
  bœ ¢# ˙ œœ nœ
              light on you, Deep peace of
  ?#˙œnœ˙. p light on you, Deep
{&##œ œnœ œ œ ‰ œnœ œ œ œ nœnœbœ œ œ œ bœnœ œ œbœ œ?
bœ
       peace
of
               n˙. n˙œp
 nœ œ bœ œ #˙. b˙œ˙. œbœœ
?# ˙. ˙
Christ,
Christ,
¢?## ˙. cresc. Christ,
œ nb˙.
bœ ˙. œ bœ nœ
           29 cresc. °#
mf cresc.
<n>œ the
.
&#b˙.       œ œœbœnœ ˙   œ œ˙
          of Christ
mf cresc.
&˙.       b˙œn˙. œ˙
  ## cresc.
      of
œ bœnœœœ
of
Christ
mf cresc. b˙.
Christ
the
œ b˙
the
          {?## œœbœœœœ  bœœbœœœœ œnœbœœœœ bœœœœœœ&
               ?## b˙.
cresc.
b˙. mf cresc.
b˙. nb˙. b˙.
   ˙
.
b˙. n˙. <n>˙.
   
   36   37   38   39   40