Page 39 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 39

°#f˙. œ œ œ dim. j
33#˙.        œœœœ. œœ˙.
œ œ n˙.
to you,
{&##œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œnœ œ œ œ
dim.
° # mp dim. rall. ppU 37#˙œœ˙˙. ˙. ˙.
Rutter: A Gaelic Blessing 31
   &
       light of the world to you,
light of the world
 ## f
&˙. œœœ˙ œ˙
dim.
          to you,
 ¢?## light
of the
world
f˙. ˙ œdim.œ œ
                                f
œ œ œœ œ ˙
˙. ˙. ˙. n˙.
˙ nœ ?##˙. œœœœ˙ n˙ œ
˙.
           & &##
Deep
mp
˙
Deep
peace
of Christ to
dim.
bœ nœ œ n˙.
Christ to
you.
pp U ˙.
you.
           œ       œ n˙
         peace
of
 b˙
?#mp nœ œ˙ dim.œnœ˙.
U. pp˙
¢# œ ˙. Deep peace of Christ to you.
             #j rall.œœœU˙. #‰∑˙œœœ
  {&˙œ ˙.˙.
            mp j p d˙im. pp
b˙ œJ bœ nœ œ ˙. ˙. ?## n ˙    œ nœ
     ˙œ
‰∑œ u˙. ∑∑
   
   37   38   39   40   41