Page 41 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 41

°#
12 j œ.œ ffœ˙œ
œ. œœœœ œœ œœ.œŒœ œ
& œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ
Hewitt Jones: Hosanna to the Son of David 33
           œœœœœœœ
                 King that com∑eth in the name of the Lord. Ho ∑ san ∑ na, Ho ∑ ¢?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ Œ œ œ œ ˙ œ
                        ff
16 fU
°#
&œ˙œw ˙˙˙.œœœ.œJä
œ.
œœ˙ œœœœœœ˙Œœœœœ˙ œ‰â
ff
                          -san∑na,Ho∑san ∑ na, Ho
¢ ? # œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ # ˙ Œ œ œ ˙
∑san ∑na.Ho∑ œ œ œ œ Uœ . ‰ &
:; ‹
                      °# &
‰j ‰jœ œ‰ &œœœ œœœ div. œœœ œ
21
∑∑∑
# ALL VOICES (divide as required) j
f
           ¢:; œ œJ œ œJ ‹
         - san ∑ na, Ho ∑ san ∑ na, Ho ∑ san ∑ na, °# ff>
Ho ∑ œ
24 Ó Œ‰jœœœœœœœ œ &œœ
             Ho ∑san∑na to the Son of Da ∑ vid, #œœœ‰ffœjœ œœ‰œj
Ho ∑ &œœœœœœœœ
       ¢:; J J ‹
       -san∑na, Ho∑san∑∑na,
Ho∑
°#>>U 26 œœœœœœœ œœ œœœœœœœ œ
fff
 &œœw -san∑na to theSon of Da ∑ vid, Ho ∑san∑na to theSon of Da ∑ vid.
                   #œ œœ‰œjœ œœœUw &œœœœœœœw
        ¢:; J ‹
       - san ∑ na, Ho ∑ san ∑ ∑ na. fff
œ
 


   39   40   41   42   43