Page 45 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 45

Wynn Jones: Holy Spirit, truth divine 37 43# œ˙œ
  {& ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf . j cresc. poco a poco œ
                œœœœ˙œœ˙œœœœ ?#˙˙.œ ˙. ˙. ˙. œœœ
             °# mf- œ       ˙
 48 SOPRANO DESCANT (optional) œ
 &∑∑∑Œœ Ho∑ly Spi ∑rit,
     # OTHERVOICES mf . j
¢&∑ ∑ŒŒœœœ-œœœ˙œœ
- - - 4.Ho∑ly Spi ∑ rit, law di ∑vine, reignwith
            # œœœœœœj‰ œ.œjœ {&˙˙ œ
  œœ
 ˙œœ œ.œœ˙. ˙œ
                f mf
?#˙œœœœ˙ œ. œœœœœœœ
   --˙œ.‰œ˙. ˙œ
            ° # œ - nœ bœ œ 53 Œ œ ˙ Œ Œ œ œ œ œ Œ ‰ œ &J
              law di ∑ vine, be my law, and I shallbe #-œ piùf j -
  œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ bœ œ œ œ
¢&
{&#œœœœ˙ œ œ.œjœœ
                  in this soul of mine; be my law, and I shall be firm∑ly bound, for e ∑ ver ˙ œ œœ ˙ œœ
  ˙œœ œ
˙
˙ œœ
       œ œbœœœœ nœ bœ
œ bœ œ ˙.
                      ?#˙. œœ œœœ ˙œ˙. œœœ
œ cresc.
             


   43   44   45   46   47