Page 48 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 48

40 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
16 ## unis. °##
## -o ∑ther as {&##˙.
p
œ
I
&œœœœœœœœœ ¢œœ œœœ˙
                œ œ œ
I  have loved you, as
œœœ ˙.
˙        œ œ œ œ
I  have loved you.
œœ
˙. ˙
˙ œ ˙.
˙. ˙
˙ ˙.
œ œ
               ?#####˙. ˙.
?##MEN œœœœœœœœœœ œœ ˙ ##œœ œœœ Œ
U∑bica∑ri∑tasestve∑ra,    De∑us i∑bi est.
˙ œœ˙
     ˙ ˙. .
      ° # # SOPRANOS & ALTOS 21##. j
&œœœœ˙ œ˙ œœœ.œj give to you a new com ∑mand∑ment, a
              p
     ¢
               {&#### ˙. ˙. Sw. p
  ˙.
˙œ ˙œ
œ
    œ
˙. ˙
˙ ˙.
   ˙. œ
œ ˙.
˙ ˙
        ?#### ˙˙.
œ
&œ œœœœœœ    œ˙
 œ
      °##j 25##. œ
div. mf
œ œ
that you
Œ
Con∑gre∑ga ∑ vit  nos in u ∑ num Chri∑sti a ∑ mor. {&####˙œ˙. ˙œœ˙œ
 ˙œ
           new  com ∑ mand ∑ment I
¢?#### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ       œ œ œ œ   ˙
give to you,
                        ˙ ˙.œœœ
      ?##˙ œ ˙. œ œ œ œ Gt.mfœ ## œ˙. ˙. ˙œœ
           

   46   47   48   49   50