Page 49 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 49

° ## ˙ 29 ##nœ
Nardone: I give to you a new commandment 41 UNISON
   &
nœnœ nœ n˙ mp œœœœ˙ œœœœœ
                love
nœœœ œœœœ
one an ∑o ∑ ther, love one an ∑o ∑ther as
#nœœœœœœ œnœœœœœnœœœ œ
¢?## #mf ∑
                    ## Ex∑sul∑te ∑ mus  et in i ∑ pso iu∑cun∑de∑mur. #˙ nœ nœ
 #nœ œ œnœœ ˙ n˙ œœ ˙.
  {& nœ nœ
œnœ œœœœœœ
             ?##n˙œ˙. n˙œœ#˙ ##nœn˙ #œ.
    ˙.˙œ˙
n˙
33##œ œœ œœ
˙. &#œ œ œœœ˙.
   °##
             I have loved you, as I have loved you. ?##mpœ œœœ œ œœ˙
      ¢
##œœ œœœœ ˙. ##Ti∑me∑a∑mus  et a∑me ∑mus  De∑umvi ∑ vum.
            ##œœ˙. œ œ
{&œ œ
˙ œ œ ˙ ˙. ˙
œ
˙. ˙
œ œ
 œ˙
              ?##mp œœ ##˙œœ˙œœ
   ˙
˙. . ˙
       °## ŒŒI givetoyoua j
& ∑ SOPRANOS&ALTOSdiv. œ. œ œ œ 37## ∑pœ.œœ
   ŒŒpœJœœ˙œ
           ¢?#### ∑MENŒŒœœ.œJœœ˙ œ p
{&####œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. œ˙˙
p
?# ## ˙ œ ˙. œ ˙. œ #˙˙
˙.
œ
I give to you a
                     œ ˙.
˙
˙
          

   47   48   49   50   51