Page 65 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 65

12. Long ago on Patmos Island
Words: Paul Wigmore (1925–2014)
With movement (q = 116) mp
Music: Piers Maxim
ALL &b4 ∑ VOICES
œjœ. œj
a ∑go on {&4œ œ
∑UNISON
œ.
œ
œ œ œ
Maxim: Long ago on Patmos Island 57
          With movement (q = 116) b4œ. œj œœ œ
1. Long
Pat∑mos Is ∑land œjœ.œj œœ
        ORGAN or PIANO
œ #˙ mp ˙.˙˙˙˙
œœœ˙ œ#œ˙ œ. œ œ ˙.
      ?4wœ œ œ˙ ˙ b4œ˙ œ˙w w
Man. Ped.
        5 bœ. j j œ œ. œj œ œ. œj &œœ.œœ˙ œœœœ
in the blue Ae ∑ge ∑an Sea, John, Di∑vine, saw in a vi ∑sion
{&bœ. œj œj œ œ. œj œ œ œ. œj
œ. œ˙ ˙ ˙ ˙ œœ
                    ˙ ˙ ˙ ?˙˙˙
˙œ#œ˙ ˙ ˙ œ˙
            ˙ w
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
n## mf j œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙        <#>œ. œ J
heav’n and earth were  re ∑ cre ∑a ∑ ted,
n## j œ œ œ œ. œj œ œ {&œ œ œ ˙ ˙œœœ˙œ˙œ#œ<#>œ.˙˙˙ ˙˙
b˙ ˙ ˙ 9 b . j
          & œ œ œ œ œ
what this wea ∑ry world could be —
           b . j
˙˙˙m˙f ˙
                 ?bw.œ.œ˙ ˙ n##w ˙ ˙ ˙ œ
  œJJ˙ Man. © 2018 The Royal School of Church Music.
        
   63   64   65   66   67