Page 82 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 82

74 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
57 œ œ ˙ œ rit.
#mfœ˙ mpœ °#œœ.
∑ œ˙œ˙. œœœ &œœ
˙ ˙
œ œ
                  So I did sit and eat, so I did sit and
œ œ œ ˙ œ ˙.    œ œ œ    ˙ œ
¢?##
mf mp
∑
         {&##‰œœœœœ œ œ œ ˙ œ ˙. œ œ œ rit.
        mf œmpœ ‰œœœœœ Œ œ œ     ‰œœœœœ
     ?##˙.
˙. ˙. ˙.               ˙. .
          °#
& ˙.
63 # atempo
∑∑∑∑ ∑∑∑∑
˙.
       eat.
¢?## ˙. ##atempo
      œ. œj˙ œ œ. œj {& ˙. ˙. œ œ. œ ˙ œ œ œ. œ
?##‰ œœœ œœœœœœ ‰œœœœ ‰œœœœ ‰ œœœœ
                       ˙. œ œ ˙. ˙.           ˙.
˙. œ ˙.
       68 ## ˙ œ #˙. ˙.
{& ˙ œ #˙. ˙.œ#œœ
œ œ #˙.
            ?##‰œœœœ ‰. œ#œœœ
∑
∑
     ˙
. ˙œœ
April 2012
˙ œœ ˙ œ
‰œœœœ ˙
    ‰œœœœœ ˙.
          
   80   81   82   83   84