Page 94 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 94

86 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
32
blood ∑y sweat, ¢ ? # œ . œ œ
blood ∑y sweat,
˙œœ
°&#œ.œœ‰œJœœnœ.œJ
‰J œ#œ.œJ
O un ∑des∑pair ∑ ing ‰ œJ       œ œ # œ . œJ
               in
‰ œJ
in
tears of
love
un ∑ feigned, œJ      ˙
un ∑ feigned,
œ œ n œ .
tears of love
O
un ∑des∑pair ∑ ing
            {& ˙. ?#˙˙.
Œ
 n˙. ˙
n˙˙.
œ œ
    ˙ ˙
˙ ˙
Œ
   ˙.
˙. #˙.
      . °jj
      36œœœ‰ œœœ˙ ‰œœœœœ . &œœ˙
               Lord,andyet, with man i∑den ∑ti ∑ fied, ¢? œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ      ˙
with man i∑den ∑ti ‰ œJ œ œ œ œ
∑ fied. ˙.
             Lord,andyet, with man i∑den ∑ti ∑ fied,
{& ˙. ˙ . # ˙ ‰ œj œ œ œ #œ œ
with man i∑den ∑ti ˙. ˙.             ˙
∑ fied. mp cresc.
œ
˙. œ
œ
           ?˙.˙.#˙œœ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
    ˙˙ ..
   41
°¢&
∑∑∑∑∑∑ {&##˙. ,bœbœœœbœ n˙. , œ œœœœ œ œœœœ ˙.
                    mf. . . . mp ? Œ nœ œ#œ œ b˙. #n˙. , n˙. ˙. ˙.
     ˙. b˙. œœnœ#œœ ˙. ˙. ˙. Man.
        


   92   93   94   95   96