Page 96 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 96

88 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
° mfsub. œ. j f jjj 55œj œœ.œœœœœ.œ˙œ
 & œ œ ‰ œ œ            œ œ b œ . œJ b œ . œ œ ‰ œ b œ œ œ   # ˙ ‰ œ œJJJ
       œ
œ œ
               feet. But thy quick hands to heal are strong, O love thy child ∑ren we, ¢? œœ‰œJœœœ.œJœ.bœœ‰œJbœœœœ ˙
mfsub. . .
who
                   #œœœ ˙ ˙ Œœ bœ
‰ œJ
f
œ
 to Gt.
{& ˙
˙. ˙ . ˙
  œ
mf ˙˙.
        . ? œ ˙ (Gt.) b˙. œ b˙ ˙. ##˙.
      ˙˙
. ˙. ˙. . ˙.
     °œjjj 60 œ #œ. œ œ œ œ ‰ œ œ #œ œ œ ‰ œ
     &#œœœ œœœ œœœ#œœ ˙
J #˙œJ
sing with joy the Pil ∑grim’s song and walk, dear Lord, with thee,
¢? œ œ #œ œ œ œ œ ‰ œJ #œ #œ œ œ #˙ ‰ œJ
                   and
             {& ˙. ? ˙.
˙. ˙. ˙. ˙.
    ˙.
˙. #˙.
˙.
˙. #˙.
˙.
##˙. ˙.
           °&
J
˙.
œœœ#œ˙. ∑ ∑ ∑
     64
.
j rit. U œ œ œ. #œ #˙.
              walk, dear Lord, with thee.
œ œ œ. #œ ˙. U J∑∑∑
U
¢?
{& #˙ ‰ œj œ #œ œ ˙. Œ Sw.
         rit. œ
˙ #œ ˙#˙.
Solo mp
             mp sub. p p pp
 #˙. n˙.
?˙ ˙. ˙. Œœœu
 ˙ ŒSw.˙. ˙. ˙.œ ˙˙. œ
 Solo
      (+32')
   94   95   96   97   98