Page 13 - Halls Mass of St Osmund
P. 13

# Firmly (q = 88)
# UNISON VOICES f
& 4 ##
∑œÓ œ œ œ ˙
Eucharistic Acclamation
13
      œ
œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙
Christ has died. Christ is ris’n. Christ will come a ∑ gain.
Œ
 & 4
?##4 ˙nœbœœ
nœ œ ˙œ
 fŒ
œ˙œ œ
#˙ ˙˙
 ˙ ˙
w
˙ ˙
 ˙ ˙
˙ ˙
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ n˙ w
  ˙ ˙ ˙
Ó
˙ ˙Ó
˙
      ## & 8
Prayer D j j UNISON VOICES f j       nœ œ œ
This is  our song:  Ho∑san∑na in the high∑est.
nœœnœ. œœœn˙. nœ. œ. #˙. œœœœœ œ˙. . œ. ˙.
Ped.
Flowing (q. = 66)
 6
œ J nœ œ œ œ #œ. œ.
   ∑œ
J J œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ
 ## Œ.
f
#œ..
&8
œ nœ.
œ. œ ˙. œ. œ. ˙.
 6˙
    œnœ nœ
.
  œœ. ?#6œ nœ nœnœ
œ.
  œœœœ. œ. œ. œ œœ
Ped.
Flowing (q. = 66)
. nœ.
Conclusion
8œ. œ ˙ œ.˙.
œ. œ
œ. ˙.
##
D∑ œœnœœ
j
UNISON VOICES f
œœœœœ œœ
      # Œ. œ
œ œ.nœœ˙. & 68 n œ œ n œ . œ œ œ n ˙ .
Bles ∑sing and hon ∑our and glo ∑ ry and pow’r be
     œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ. œ. œ. œ
 f
œ œ œ
nœ nœ
 ?#6œ 8 œ.
œ˙ #œ..
œ.
œ .
rall.
 4
œ. œ. œ˙. œ. ˙ #nœœœœ ..
œ
&#J ˙
yours for e∑ver and e ∑ver. A ∑ men. ## n        b
nœ.œ .
.˙. ˙.
 .
      œ. œ. & nœ. œ.
 # nœ ?# nœ.
œ.
.œ.
œ.
œ.
˙. #˙. ˙.
˙.
˙.
˙. ˙. œ.
˙.
˙. ˙.
˙
œ .
  ˙.
˙. ˙. ˙.
˙.
   
   11   12   13   14   15