Page 109 - Wilby English Passion
P. 109

°##
& œœ˙ œ˙ œ           œœ˙.
f ppp
1033##˙ œœœœ œœœœ ˙ œœ
105
                 see the cru ∑ el nails, ∑and crown of thorns, and Je ∑ sus cru ∑ ci ∑fied for me. #### jf p ŒŒpp
  & œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙. see the cru ∑ el nails, and crown of thorns,  Je ∑sus cru ∑ ci ∑ fied for me.
                    ## f p ppJe∑sus cru ∑ ci ∑fied for me. ##˙œœ˙ ˙ ˙ ŒŒœ˙œ˙œ˙.
 &‹ œ œ˙ œœœ˙˙œ˙. see the cru ∑el nails and crown of thorns, Je ∑sus cru ∑ci ∑ fied for me.
                   #œ˙œœf œp pp˙œ˙œ˙. ¢?###˙             ˙ œ œ#œ˙ ŒŒœœ˙ œ˙ œ˙.
                 ## see the cru ∑ el nails, and crownof thorns, Je∑sus cru ∑ ci ∑fied for me. ##∑∑∑∑∑∑∑∑∑
 {&
?#### ∑
 ∑
 ∑
∑
 ∑
∑
 ∑
∑
  ∑
     ?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
        °##f ˙œ
1042##ŒŒœ ˙         ˙ œ œ      œ œ œœœ ˙ œ
&œœœ˙˙
But e ∑ ven could I see  him die, I could but see a lit ∑ tle part of
            ####f˙ œœ &ŒŒœ˙œ œœœœ˙œ˙œ˙œœ˙œ
                  But e ∑ ven could I see  him die, I could but see a lit ∑ tle part of ####f ˙ ˙œœœ
&‹ Œ Œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ But e ∑ ven could I see him die, I could but see a lit ∑ tle part of
                  f˙˙œœœ ¢?####ŒŒœ˙ œ œœœœ˙ œ ˙ œ œ        ˙ œ
                  But e ∑ ven could I see  him die, I could but see a lit ∑ tle part of
####
{& œœ˙
˙ Œ˙œœœœ
Œ Œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
 œœ œ˙
      œ˙œ˙œ˙œ˙ ˙œœ˙œœœ f œœ œœœ ˙ œ œ œ œœ ˙ #œ œnœœ
Œ
             ?#### Œ Œ œ œ œ œ        œ ˙ œ ˙ œ       œ œ ˙ œ œ ?#### Œ Œ œ œ œ œ ˙ œ ˙.       ˙ Œ Œ œ œ œ œ œ ˙.  ˙.
                        107   108   109   110   111