Page 110 - Wilby English Passion
P. 110

106
°##œ
1051 # # œ œ œ œ œ
œ
like
œœ
like
œœ
like
œœ
like
˙œœ
œ ˙œœœ
is al ∑ ways burn ∑ ing in  his œ ˙œ˙œ˙œ
is al ∑ ways burn ∑ ing in  his œ ˙.˙œœœœ
is al∑waysinhis œ ˙œ˙œœœœ
is al ∑ ways burn ∑ ing in his
Grandly (q = 85)
&
œ
œ˙
a fire,
œ˙
a fire,
œ˙
a fire,
œ˙
a fire,
Œ
˙. Œ
heart.
˙. Œ
heart.
˙. Œ
heart.
Œœ
6. And
Œœ
6. And
Œœ
6. And
Œœ
6. And
                     that great love which,
&####˙ œ˙ œ that great love which,
&#### ˙ œ       œœœ
˙.
heart.
                                 ‹ that great
¢?#### œ œ œ        œœœ
 love which,
                     that great
love which,
  >> #>œ
## # œ œ œ œ œ œ nœ      œ ˙. ˙. ˙. œ œ œ œ œ {&˙. œœ˙.˙œœ
˙. ˙.
Grandly(q=85) œ œ
    ˙.        ˙ œ ˙˙ œ ˙. ˙ >
         cresc. ˙ ff >œ>œœ ?###˙. ˙œ˙.˙. ˙œœŒœœœœ˙.
   # #œ˙.˙. œ Tuba ?####˙.  ˙. ˙ #œ ˙. ˙.  ˙œ˙.
                ˙. ˙. 1060##˙. ˙œ˙ ˙˙. ∑ ∑Œœœ
      ° # # SOPRANOS: DESCANT œ œ &
             Yet I want to #### ALTOS ˙
love thee,
Lord!
Light the
 œ œ &˙œ œœœœ˙ŒŒœœ˙œœ˙œ
                yet I want to love thee, Lord, light a flame wi ∑ thin my heart, and
 ?# TENORS & BASSES œ
#˙ ˙œœœ œ˙œ˙œœœœ˙œ
¢##œ˙
yet œI want to love thee, Lord, O light the flame wi ∑ thin my heart, and
                     #### œ. œ œ œ ˙       œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ
˙ ˙ œ˙œœ˙ œ
     {& ˙
?#### ˙ œ œ œ œ       ˙ #œ œ nœ œ
 œœœ
˙b
   Œ
 ˙œ œ œ
˙
 œ
  ˙. ˙.
  Œœ œ nœ
œ œ
                  ?####œœœ ˙ œ ˙.       n˙.  œœœ œœœ ˙.  ˙.
            
   108   109   110   111   112